Odpowiedź prezydenta miasta Wrocław na List Otwarty Federacji Anarchistycznej

11x8

No więc przed upływem ustawowych 30 dni na odpowiedź dostaliśmy pismo od Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocław na nasz list opublikowany na tej stronie i na ogólnopolskich portalach (treść listu tutaj: https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/list-otwarty-do-prezydenta-miasta-wroclaw-jacka-sutryka-i-rady-miasta/).

Odpowiedź prezentujemy poniżej, ale można streścić ją w kilku słowach: „nie mamy na nic pieniędzy”, „ponieważ przychody z biletów w okresie pandemii są znikome, tak więc miasto opłaca transport publiczny z własnych pieniędzy i dlatego komunikacja nie może być darmowa w tym okresie” (wiemy, że to nie jest logiczne, ale tak odpisali!) no i ogólnie nie wiedzą skąd pozyskać pieniądze na te bezsensowne wydatki. Co innego tak potrzebne inwestycje jak budowanie ogrodów i skwerków za miliony złotych (https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,remont-parkingu-mpk-wroclaw-powstaje-tam-ogolnodostepna-atrakcja-zdjecia,wia5-3273-53530.html) czy ogromne premie dla urzędników (https://gazetawroclawska.pl/miliony-na-nagrody-w-ratuszu-co-ukrywa-prezydent-sutryk/ar/c1-14780194) lub utrzymanie jedynego z wielu działających w mieście klubu sportowego (http://wdolnymslasku.com/2018/03/23/ile-naprawde-kosztuje-podatnikow-wks-slask-wroclaw/). Co o tym myślą coraz biedniejsi mieszkańcy?

Wrocław, 6 maja 2020 r. BPR-D.152.1.2020

Federacja Anarchistyczna Wrocław

fa@wolnywroclaw.pl

Szanowni Państwo,

odpowiadając na apel, skierowany do Prezydenta Wrocławia 16 kwietnia 2020 r. w związku z pandemią choroby COVID-19, przekazuję niezbędne informacje w zakresie zgłoszonych przez Państwa postulatów.

Odnosząc się do propozycji bezpłatnej komunikacji miejskiej, pragnę poinformować, że w okresie epidemii koronawirusa wprowadzono we Wrocławiu szereg rozwiązań mających podnieść bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak też osób kierujących pojazdami i innych pracowników zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jednocześnie Miasto jest zobowiązane do stosowania się do reguł dotyczących przewozu osób np. w zakresie dostępności miejsc i zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

Podjęte działania dotyczą m.in. regularnej i częstej dezynfekcji pojazdów i urządzeń znajdujących się w pojeździe (np. kasowniki) oraz dezynfekcji przystanków i automatów biletowych. Z urządzeń typu kasowniki czy biletomaty, podobnie jak w przypadku wielu innych urządzeń, można korzystać w rękawiczkach, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia się wirusa.

W sferze związanej z biletami komunikacji miejskiej wprowadzono dwa istotne rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pasażerów:

– możliwość zwrotu biletu bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej,

– możliwość zawieszenia ważności biletu okresowego.

Te rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem pasażerów i zostały pozytywnie przez nich ocenione. Z takich rozwiązań skorzystało do tej pory blisko 35 tys. osób.

Odnosząc się do postulatu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na czas epidemii, należy mieć na uwadze wysokie koszty, jakie Miasto ponosi każdego roku na funkcjonowanie i rozwój publicznego transportu zbiorowego. Wydatki na transport miejski sięgają kwoty 450 milionów złotych, przy wpływach z biletów pokrywających ok. 40% kosztów. W czasie epidemii, w związku z ograniczeniem w przemieszczaniu się, wpływy z biletów istotnie spadły, niewspółmiernie do kosztów komunikacji. Zatem Miasto i tak musi pokryć ze środków budżetowych pozostałą różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami z biletów. Z tego względu nie rozważano wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Wrocławia w czasie epidemii.

Pozwalam sobie zwrócić uwagę, że w Państwa wystąpieniu nie jest wskazane źródło budżetowe, z którego należałoby pokryć pozostałą część wydatków na komunikację, co czyni również tę propozycję niemożliwą do realizacji.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że rozwiązanie eksperymentalne, jakim jest darmowa komunikacja miejska, wprowadzano w czasach dobrej koniunktury, głównie w mniejszych miastach. Korzystano z tego rozwiązania z uwagi na różne sytuacje, jak choćby remonty sieci drogowej czy torowej, które powodowały istotne utrudnienia w ruchu, stagnacja w rozwoju komunikacji czy uwarunkowania polityczno-społeczne.

Bezpłatna komunikacja w warunkach dużego miasta, przy ogromnej skali oczekiwań mieszkańców co do jej rozwoju, mogłaby się okazać eksperymentem o negatywnych skutkach, na które odpowiedzialnie zarządzane Miasto nie może sobie pozwolić.

Odpowiadając na postulat, dotyczący zawieszenia czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, uprzejmie informuję, że Gmina Wrocław, na bieżąco monitorując sytuację związaną z pandemią koronawirusa, podejmuje adekwatne działania ograniczające jej skutki dla mieszkańców, a w szczególności tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzona analiza jednoznacznie wykazuje, że realizacja Państwa oczekiwań w zakresie polityki czynszowej nie jest możliwa w szczególności ze względu na nieustannie rosnące koszty utrzymania zasobu, w tym m.in. podwyżki cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wzrost cen usług dotyczących eksploatacji, w tym również utrzymania terenów zewnętrznych przylegających do budynków oraz konieczność konserwacji obejmującej ich prawidłowe użytkowanie. Zawieszanie opłat za czynsze uniemożliwiałoby utrzymanie zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. Zaznaczyć należy, że obecnie średnia stawka czynszu wynikająca z naliczeń za lokale mieszkalne wynosi jedynie 5,87 zł/m2.

Biorąc pod uwagę wyrażone w wystąpieniu zaniepokojenie, warto zauważyć, że zgodnie z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025, przewidziany jest mechanizm pomocowy w stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, poprzez możliwość stosowania obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy, jak również w powołaniu na regulacje ustawowe skorzystania z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych.

Odnosząc się do funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), informuję, że działają one na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. SSE ustanawiane są przez Radę Ministrów na wniosek ministra do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. SSE są zarządzane przez Skarb Państwa, który ma większościowy pakiet udziałów.

Zwolnienia z podatków dochodowych, przyznawane przez SSE, stanowią regionalną pomoc publiczną, która ma na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego najmniej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz powiązanego z nimi i bardzo ważnego dla danego regionu procesu tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoc ta ma charakter przejściowy i – według obecnych zapisów – ma się zakończyć w 2026 roku.

Z poważaniem,

Barbara Lisiewicz Dyrektor Biura Prezydenta

3 Komentarze

  1. Odpowiedź mówi, m in, o tym, że Federacja nie podaje alternatywy, skąd wziąć pieniądze. A do czego wybrani są funkcjonariuszy? To też mamy my ludzie robić za nich? Ja pozwolę sobie później dziś skopiować od Was te strony z milionowymi inwestycjami miasta i tej Pani wysłać. CY Maci coś.przeciwko? Pozd!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*