[1.05] Dzień Walki Pracowniczej – demonstracja

[English: scroll down]
Demonstracja rozpocznie się na pl. 1 Maja (obecnie Jana Pawła II) pod fontanną punktualnie o 12:00.
Demonstracja potrwa ok 2 do 3 godzin.

Wydarzenie na fb: KLIK

Zapraszamy do wspólnego protestu!

Demonstracja pierwszomajowa środowisk wolnościowych przejdzie przez Wrocław już drugi raz. To, co nas łączy, to dążenie do zastąpienia obecnego stanu rzeczy społeczeństwem wolnym od wyzysku i hierarchii. Wierzymy, że zjednoczeni jesteśmy w stanie zdziałać wiele i stanąć przeciwko nierównościom. Chcemy to osiągnąć nie poprzez rządowe rozgrywki odbywające się ponad głowami zwykłych ludzi, ale przez wspólne organizowanie się w miejscu pracy, szkole czy na własnym osiedlu.

Wychodzimy na ulicę, ponieważ widzimy, co się dzieje. Kolejne grupy zawodowe strajkują, mieszkania drożeją, koszty życia rosną, a pensje niemalże stoją w miejscu.
Jako ludzie, którzy współtworzą to społeczeństwo straciliśmy kontrolę nad naszym życiem. Nie zadowala nas sytuacja, w której decydują za nas osoby, które mamią nas obietnicami i projektami reform. Te obietnice często okazują się kłamstwami, a reformy są prowizoryczne. Nie ma dla nas wielkiej różnicy, czy rządzi ta partia czy inna. Nie upatrujemy w rządzie nadziei na zmiany, ponieważ wiemy, że nie mamy z nim wspólnych interesów.

Rząd twierdzi, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla tych którzy leczą, uczą, opiekują się nami. Ma jednak pieniądze na wszelkie luksusy, wysokie pensje i nagrody rozdawane pomiędzy sobą. Znajduje miliony na pomniki, budowle i przeróżne projekty, które nie służą zwykłym ludziom. Bogaci politycy i prezesi wzbogacają się na naszej ciężkiej pracy, dociskając nam śrubę i nazywając nas roszczeniowymi.

Czas zacząć działać! Czas na nas!
Nauczycielki, rolnicy, pracownicy medyczni i pomocy społecznej, listonosze, kucharze, kelnerzy wraz z całą masą innych zawodów – wszyscy potrzebujemy godnie żyć!
Jesteśmy ludźmi, nie robotami. Mamy zobowiązania, dzieci. Potrzebujemy stabilnych umów o pracę, nie umów śmieciowych. Potrzebujemy wynagrodzeń, za które można przeżyć i odłożyć oszczędności. Chcemy być traktowani godnie.

Wzywamy między innymi do:
– Solidarności pracowniczej, trzymania się razem jako pracownicy. W grupie jest siła!
– Walki o podwyżki, rezerwy urlopowo-chorobowe
– Walki o dążenie do skracania czasu pracy
– Zwiększania kontroli nad zakładem pracy, bo wszyscy jako pracownicy jesteśmy jego podstawową częścią i powinniśmy o nim decydować
– Organizowania się w miejscu pracy na zasadzie oddolnej i niehierarchicznej lub dołączenia do istniejącego związku zawodowego.
– Dążymy do wprowadzenia demokracji bezpośredniej i delegatów wiązanych instrukcjami w zakładach pracy, a także w sferze polityki lokalnej i krajowej.
– Propagujemy zasadę pomocy wzajemnej zamiast konsumpcyjnego stylu życia

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – został wybrany jako święto robotnicze przez kongres założycielski II Międzynarodówki obradujący w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, który został brutalnie stłumiony przez policję. W Polsce święto to zostało zawłaszczone i zohydzone przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Chcemy wyrwać ten dzień z okowów niechlubnej historii i oddać go we władanie tym, którzy je wymyślili: pracownikom i pracownicom całego świata.

Zapraszamy na demonstrację przede wszystkim przedstawicielki i przedstawicieli różnych profesji i branż.
Jesteśmy anarchistami: nie służymy żadnej partii politycznej, nie działamy w żółtych związkach zawodowych, nie jesteśmy kamienicznikami ani waszymi szefami. Skupiamy się w tysiącach organizacji na całym świecie. Chcemy zmienić system i potrzebujemy waszego zaangażowania!

May Day 2019 A Labour Day of Struggle

We invite you to join the protest!

The May Day demonstration in Wroclaw is the only such event in the year organized by the Anarchist Federation (Federacja Anarchistyczna) and the Union of Polish Syndicalists (Związek Syndykalistów Polski). What unites us is the desire to replace the current state of affairs with a society free from exploitation and hierarchy. We believe that united we are able to do a lot and stand against inequalities. We want to achieve this not through governmental games taking place over the heads of ordinary people, but by organizing together in the workplace, school or in our own housing estate.

We take to the street because we see what is going on. Manyoccupational groups are on strike, the cost of housing and living is rising and wages almost stand still.
As people who co-create this society, we have lost control over our lives. We are not satisfied with the situation in which people who give us promises and offer us deforms instead of reforms decide for us. These promises often turn out to be lies, and reforms are only provisional. There is no big difference for us whether this party or another is in power. We do not see any hope for change in the government, because we know that we do not have common interests with it.

The government claims that there is no money to give decent wages to those who heal us, teach us, look after us. However, it has the money for all kinds of luxuries, high salaries and awards distributed among themselves. They splash millions on monuments, buildings and various projects that do not serve ordinary people. Wealthy politicians and CEOsget richer and richer by our hard work, by squeezing every last drop of us and say that our claims are just a “gimme” attitude.

It’s time to act! It’s time for us!
Teachers, farmers, medical and social workers, post office workers, cooks, servers along with a whole host of other professions – we all need to live with dignity!
We are people, not robots. We have commitments, children. We need stable employment contracts, not junk contracts. We need wages which enable us not merely to survive, but also to put some money aside. We want to be treated with dignity.

We are calling, among others, for:
– Workers’ solidarity, sticking together as employees. We are strong together!
– Fighting for pay rises, holidays and sick leaves
– Fighting for shorterworking hours
– Increasing workers’ control over the workplace, because we are all its employees and as employees we should be able to make decisions for ourselves
– Organizing in the workplace on a bottom-up and non-hierarchical basis or joining an existing trade union.
– We strive to introduce direct democracy and delegates bound by mandatory instructions in the workplace, as well as in local councils and at national level. „
– We promote the principle of mutual help instead of a consumer lifestyle

1 May – International Day of Workers’ Solidarity – was chosen as a day to celebrate labour by the founding congress of the Second International meeting in Paris in 1890. The date of May 1 was to commemorate the anniversary of the workers’ strike in Chicago in 1886, which was brutally suppressed by the police. In Poland, this holiday was appropriated and desecrated by the authorities of the Polish People’s Republic. We want to break this day free from the shackles of the infamous history and give it back to those who invented it: workers around the world.

We invite you to the demonstration, especially representatives of various professions and industries.
We are anarchists: we do not serve any political party, we do not operate in yellow trade unions, we are neitherlandlords nor your bosses. We are members ofnumerous organizations around the world. We want to change the system and we need your commitment!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*