Przeciw przemocy rządu! – Demonstracja 7.11.21

eng. below

Przeciw przemocy rządu!

Demonstracja

7.11.21r o godz. 17.00
Miejsce wydarzenia podamy wkrótce!

Polski rząd torturuje ludzi, wywożąc znalezionych migrantów do zimnych lasów. Osoby przebywają w lesie po kilka tygodni, nie mogąc wydostać się z pułapki: z jednej strony pogranicznicy białoruscy, z drugiej polscy, stosując te same metody, wyganiają ich na pas graniczny. Uwięzione są całe grupy, rodziny, malutkie dzieci i kobiety w ciąży. W lesie, na granicy, zdarzają się poronienia, narodziny i śmierć. Im zimniej, tym śmierci będzie więcej. Możliwe, że nigdy nie odnajdziemy ciał. Osoby aktywistyczne z Wrocławia jeżdżą na granicę udzielając pomocy humanitarnej. Jednak utrzymywanie tych ludzi przy życiu, chociaż bardzo istotne, nie rozwiązuje problemu. Musimy naciskać na rząd aby udzielił tym ludziom systemowego wsparcia humanitarnego. I tutaj jest Wasza rola! Przyjdźcie na protest, weźcie ze sobą znajomych i rodzinę! Niech będzie nas jak najwięcej! Pokażmy, że Wrocław nie zgadza się na mordowanie ludzi! Okażmy wsparcie migrantom! Niezależnie w jakim celu i w jaki sposób przybywają do Europy, nie mogą zostać zabici!
Życie i zdrowie tych osób to nasza odpowiedzialność. Wyraźmy swój sprzeciw! Bądźmy głosem tych, którym rządzący odmawiają głosu i schronienia, a których życie jest bezpośrednio zagrożone tu i teraz.
Żądamy natychmiastowego zakończenia nielegalnych wywózek i przerwania błędnego koła pushbacków. Nie ma naszej zgody na tortury w Polsce!
Żądamy zapewnienia pomocy humanitarnej każdej jednej osobie przekraczającej granicę! Udzielenia wsparcia, pomocy medycznej i prawnej, umieszczenia ich w „ludzkich” warunkach i wszczęcia procedur azylowych dla wszystkich chętnych!
Prosimy, ubierz się na czarno, by wyrazić żałobę w imieniu ofiar tego kryzysu. Nie przynoś żadnych symboli czy emblematów partyjnych: nie dzielimy się na opcje polityczne, wszyscy jesteśmy za człowieczeństwem! Weź ze sobą flagę zrobioną z folii termicznej lub owiń się nią (w aptece do kupienia za kilka zł).

Against government violence!

Demonstration
The site will be announced soon!
The Polish government is torturing people, driving themigrants it finds into cold forests. The people stayin the forest for weeks, unable to escape the trap:on one side Belarusian border guards, on the otherPolish ones, using the same methods, driving themback to the border zone. Whole groups, families, littlechildren and pregnant women are trapped. In theforest, at the border, there are miscarriages, birthsand deaths. The colder it gets, the more deaths therewill be. It’s possible that the bodies will never befound. Activists from Wrocław go to the border toprovide humanitarian aid. But keeping these peoplealive, although very important, does not solve theproblem. We must pressure the government to providesystemic humanitarian aid. And this is your role! Cometo the protest, take your friends and families withyou so that there’s as many of us as possible! Let usshow that Wrocław does not agree with murderingpeople! Let us show our support to the migrants!Regardless of why and how they come to Europe,they cannot be murdered!
The life and health of these people is our responsibility.Let us protest, in the name of those that thegovernment denies a voice and shelter, and whosevoice is directly threatened here and now.We demand the vicious circle of illegal pushbacksto be immediately stopped! We object to the useof torture in Poland!We demand humanitarian aid for every single personcrossing the border! We demand support, medical andlegal help for everyone, and for them to be placed in“humane” conditions” and for asylum procedures to bestarted for all those who request it!Please wear black in mourning for the victims of thiscrisis. Do not bring any symbols or party emblems:we will not be divided into political factions, we areall fighting for humanity! Take a flag made from athermal blanket or wrap it around yourself (available inpharmacies for several złotys).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*